Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht aan VESS BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Klant”: Iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met VESS BVBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

“Producten”: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

“VESS”: De handelsnaam van de elektronische webwinkel uitgebaat door VESS BVBA, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1785 MERCHTEM (België), Hof ten Hammelaan 22, BTW BE, RPR 0536.355.362, en bereikbaar via info@vess.be, Telefoonnummer: 02 460 44 48

“Voorwaarden”: De Algemene Voorwaarden onderwerp van huidig document.

“Website”: De volgende website VESS die door VESS BVBA beheerd wordt.

2. Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van VESS en elke aankoop die de Klant plaatst bij VESS.

3. De Klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, tenzij anders is overeengekomen tussen VESS en de Klant.

4. Naast deze Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk aangegeven, bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden boven de Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

5. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts mogelijk bij onderling schriftelijk akkoord.

6. In het geval dat in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking of hun betekenis zouden verliezen door afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld bij de productinformatie of wegens het specifieke voorwerp van het product, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

7. VESS behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Deze wijziging zal binnen de 30dagen en per e-mail aan de Klant worden meegedeeld. Behoudens protest van de Klant binnen de 8 dagen na het verzenden van het wijzigingsbericht wordt geacht dat de Klant met de wijziging instemt. Tevens zal elke aankoop na de wijziging van de Voorwaarden, een aanvaarding inhouden door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

8. Door gebruik van de Website van VESS en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

9. VESS kan en mag beroep doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

1. Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier en zakelijk gebruik

2. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 12).

3. VESS is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VESS is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VESS.

5. VESS is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail verzonden is naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

7. De Klant en VESS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VESS gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Prijs

1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen (Recupel, BEBAT, Reprobel,…). Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. De Klant is de prijs verschuldigd die VESS haar heeft medegedeeld conform art. 2.6 van deze voorwaarden. Enige fouten in de prijsopgave, waaronder niet te miskennen onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VESS worden gecorrigeerd.

Artikel 4. Betaling en sancties wegens niet-betaling

1. De Klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het VESS assortiment online aan te kopen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving

2. Opteert de Klant voor een betaalwijze per kredietkaart, dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing. VESS is geen partij in de relatie tussen Klant en de kaartuitgever.

3. Wanneer VESS een betalingstermijn bepaald heeft geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Een betalingstermijn kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de alsdan bepaalde voorwaarden.

4. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VESS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

5. De Klant zal alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten dragen die VESS ten gevolge van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings)verplichtingen moet maken.

6. Onverminderd het voorgaande behoudt VESS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 5. Levering

1. VESS streeft ernaar de artikelen bij de Klant te leveren op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Deze leverdatum is indicatief, zonder waarborg van levering op de gestelde datum en zonder dat de overschrijding ervan recht geeft aan de Klant op een schadevergoeding vanwege VESS, noch tot verbreking van het order. Vertragingen zijn geen aanleiding tot intrekking van de bestelling door de Klant, of tot schadevergoeding.

2. Wanneer door de Klant een product besteld wordt dat tijdelijk niet beschikbaar is, zal worden aangegeven wanneer dit terug beschikbaar is.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Klant opgegeven adres bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Voor leveringen buiten België kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VESS.

2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VESS te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

3. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7. Klachten en klachttermijn

1. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet uiterlijk binnen de 7 dagen na levering schriftelijk aan VESS worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

2. De Klant, die niet optreedt als consument, is niet gerechtigd om producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan terug te zenden. Wanneer dit zonder geldige reden toch gebeurt komen alle kosten die hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant. VESS zal in dat geval de producten voor rekening en risico van de Klant opslaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terugzenden.

Artikel 8. Garantie

1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de VESS klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan VESS.

4. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

6. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

7. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9. Verzaking

1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen zoals bepaald in de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (W.M.P.C.):

2. De Klant heeft het recht aan VESS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

3. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de VESS klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan VESS BVBA, Hof Te Hammelaan 22, 1785 Merchtem.

4. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.

5. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

6. VESS verbindt zich ertoe om, wanneer de Klant gebruik maakt van het verzakingsrecht conform de hiervoor omschreven voorwaarden, binnen de 10 dagen te zorgen voor de terugbetaling op het rekeningnummer dat de Klant hiervoor heeft opgegeven.

7. VESS kan niet aansprakelijk geacht worden voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan het product ontstaat.

8. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Klant en deze is verplicht zijn eigendom binnen de 2 weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan product ook worden bezorgd.

Artikel 10. Privacy

1. VESS verbindt zich ertoe de gegevens van de Klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die middels de bestelling van de Klant wordt afgesloten en om de Klant vrijblijvend informatie van VESS toe te sturen. De gegevens van de Klant worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en deze zullen nooit worden overgemaakt aan derden. De Klant kan zijn gegevens die in de Klantenlijst worden opgeslagen op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VESS heeft dus geen toegang tot dit paswoord.

3. VESS respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

4. VESS maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de Klant problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan wordt de Klant verzocht contact op te nemen zodat de bestelling alsnog kan worden ingevoerd.

5. VESS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

1. Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

2. Het nalaten op gelijk welk moment door VESS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

3. Geen enkele partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit de offerte of deze algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

4. Indien een partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

Artikel 12: Klantendienst

1. De VESS klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (02) 460 44 48, via e-mail op info@VESS.be of per post op het volgende adres: VESS BVBA – Hof Te Hammelaan 22 – 1785 Merchtem.

Artikel 13: Bewijs

1. 1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid – Vrijwaring

1. De aansprakelijkheid van VESS blijft in alle gevallen beperkt tot de prijs die de Klant voor het product van VESS heeft betaald, zoals blijkt uit de factuur.

2. VESS is evenwel nooit aansprakelijk voor:

– indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst en verlies van verwachte omzet geleden door de Klant en door derden;

– schade die ontstaan is door de vertraging of verhindering van de levering van de prestaties indien deze vertraging of verhindering te wijten is aan een sociaal conflict, toeval of overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorzienbare gebeurtenis die door VESS niet kon worden vermeden of opgelost. Deze mag niet ontstaan zijn door een fout of een nalatigheid en moet van die aard zijn dat het de uitvoering van de contractuele verplichtingen van VESS onmogelijk maakt.

3. VESS is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel, verlies van gegevens of enige andere schade van de Klant, wanneer deze schade:

– te wijten is aan informatie die door VESS aan de Klant werd verstrekt en die betrekking heeft op elementen die buiten het strikte toepassingsgebied van de overeenkomst tussen VESS en de Klant valt;

– werd veroorzaakt door het niet naleven van de Klant van de instructies, richtlijnen en andere directieven en gebruiksaanwijzingen die haar door VESS ter beschikking werden gesteld met betrekking tot de ontwikkelde website.

4. VESS is niet aansprakelijk voor het uitvallen, disfunctioneren of de tijdelijke onbeschikbaarheid van haar servers ten gevolge van om het even welke reden, met inbegrip van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en dit aan de Klant een nadeel zou hebben geleverd. Zij is evenmin aansprakelijk voor het verlies van data of welkdanige schade ook die dientengevolge wordt geleden door de Klant of door derden. De Klant zal VESS desgevallend vrijwaren voor de aanspraken die in dit verband lastens VESS worden gesteld.

5. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de website van VESS, onder meer doch niet exclusief met betrekking tot de vertrouwelijkheid en het gebruik van haar toegangscodes, e-mailadressen, enzovoort.

De Klant zal VESS bovendien vrijwaren voor alle schade die laatstgenoemde zou lijden ingevolge de aan de Klant toerekenbare inbreuken op dit artikel.

Artikel 15: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

1. De rechtsverhouding tussen VESS en de Klant wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van BRUSSEL zullen de exclusieve en uitsluitende bevoegdheid hebben betreffende enig geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit hun overeenkomst.